Welkom op onze nieuwe website! Accounts aangemaakt voor 9-4-24 zijn niet meer actief. Bij je eerste nieuwe bestelling wordt er een nieuw account aangemaakt. Daarna kun je weer inloggen.
Licentievoorwaarden Malmberg
Licentievoorwaarden educatieve software
Malmberg: Uitgeverij L.C.G. Malmberg B.V., ’s-Hertogenbosch.
Artikel 1 Begrippenlijst

Abonnee: de school die bij Malmberg een abonnement afneemt op een volgens deze abonnementsvoorwaarden gedefinieerde software-applicatie, nader te noemen: Applicatie, die door Malmberg wordt uitgegeven en/of gedistribueerd. Elke schoollocatie die over een unieke BRIN-code van zes karakters van het ministerie van OCW beschikt, wordt beschouwd als een afzonderlijke Abonnee.

Abonnement: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt.

Applicatie: de online of CD-Rom software applicatie van Malmberg, bevattende het door Malmberg ontwikkelde leersysteem en de (toegangs)beveiliging daarvan.

BRIN-code: uniek nummer dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt toegekend aan een school.

Documentatie: door Malmberg aan de Abonnee geleverde informatie waarin de werking en de eventuele gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden omschreven.

Overeenkomst: de afspraken tussen Malmberg en Abonnee met betrekking tot de verstrekking door Malmberg van een Abonnement op de Applicatie. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling via de Malmberg website of anderszins en door de schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Malmberg.

Schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

Abonnementsperiode: de periode waarin de Abonnee recht heeft de Applicatie te gebruiken. Dit kan zijn ‘beperkt’ ofwel per schooljaar, of dit kan zijn ‘onbeperkt’ ofwel gedurende de periode dat Malmberg de betreffende methode actief ondersteunt.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tussen Malmberg en de Abonnee wordt afgesloten met betrekking tot een Abonnement op een (of meerdere) door Malmberg ontwikkelde Applicatie(s). Afwijkingen op deze abonnementsvoorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Gebruiksrecht, eigendom en abonnement
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Documentatie berusten bij Malmberg. Malmberg verstrekt aan de Abonnee een Abonnement op de Applicatie, tegen betaling van de door Malmberg vastgestelde vergoeding.
 2. De Abonnee verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de Abonnementsperiode en de eventuele verlenging met inachtneming van de bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden te gebruiken op zijn schoollocatie met de BRIN–code zoals in de Overeenkomst is aangegeven. De Abonnee mag uitdrukkelijk geen toegang verlenen tot de Applicatie buiten de schoollocatie.
 3. Bij bepaalde Applicaties is het gebruiksrecht slechts van toepassing indien de Abonnee tevens beschikt over de basis methodematerialen (leerboeken en werkboeken e.d.) zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. De Abonnee heeft gedurende de Abonnementsperiode het recht de Applicatie te gebruiken. Indien dit zogenaamd ‘onbeperkt’ gebruik is, dan wordt hieronder verstaan het gebruik gedurende de periode dat Malmberg de betreffende methode actief ondersteunt. Malmberg zal tegen het einde van de levenscyclus van een methode de Abonnee informeren over de looptijd van de actieve ondersteuning van de methode en de bijbehorende Applicatie.
 5. Bij online Applicaties verkrijgt de Abonnee toegang via een wachtwoord dat door Malmberg wordt verleend.
 6. Het is de Abonnee niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen of te wijzigen.
 7. Het is de Abonnee niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Malmberg.
 8. Het is de Abonnee niet toegestaan zonder toestemming van Malmberg de Applicatie en/of de daarbij behorende Documentatie te (laten) verveelvoudigen.
 9. In het geval de Abonnee handelt in strijd met de Overeenkomst staat het Malmberg vrij, naast de in artikel 4.3 van deze abonnementsvoorwaarden voorziene onmiddellijke tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, juridische stappen te ondernemen teneinde de schade die zij door het handelen in strijd met de overeengekomen voorwaarden lijdt, vergoed te krijgen en haar rechten te bewaren.
 10. Het Abonnement geeft de Abonnee recht op eerstelijns helpdeskondersteuning alsmede eventuele tussentijdse updates en upgrades van de Applicatie.
Artikel 4 Duur en beëindiging
 1. Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van een schooljaar of voor een langere periode, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Indien het Abonnement wordt afgesloten voor een schooljaar, wordt het Abonnement met telkens een schooljaar stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende vergoedingen en voorwaarden, tenzij het Abonnement door een der partijen schriftelijk voor 1 juli wordt beëindigd.
 3. Opzegging voor het volgende schooljaar kan in dit geval tot uiterlijk 1 juli van het lopende schooljaar via Uitgeverij Malmberg, t.a.v. klantenservice basisonderwijs, uitsluitend schriftelijk via Postbus 301, 5201 AH ’s-Hertogenbosch of per e-mail via de website van Malmberg (www.malmberg.nl).
 4. Malmberg is gerechtigd het Abonnement tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn en zonder tot restitutie van de betaalde abonnementsvergoeding verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de Abonnee de Applicatie in strijd met de Overeenkomst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of Malmberg in redelijkheid mag aannemen dat de Abonnee zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 5. De Overeenkomst voor een ‘onbeperkte’ abonnementsperiode wordt automatisch ontbonden als er sprake is van organisatorische fusie of ontvlechting van de school. In dat geval dient de school Malmberg daarover te informeren, en zal Malmberg voorzien in de restitutie van de Vergoeding naar rato van de gebruiksperiode o.b.v. een gemiddeld gebruik van 8 jaar. De school krijgt een nieuwe Overeenkomst aangeboden o.b.v. de nieuwe organisatorische situatie.
Artikel 5 Systeemvereisten

De computer van de school waarop de Applicatie zal gaan draaien dient minimaal aan de systeemvereisten te voldoen, zoals vermeld op de website van Malmberg (www.malmberg.nl).

Artikel 6 Garantie

Malmberg garandeert dat indien het computersysteem van de school voldoet aan de gestelde systeemvereisten zoals bedoeld in artikel 5, de Applicatie gedurende de Abonnementsperiode functioneert conform de aangegeven specificaties.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en reclamatie
 1. Malmberg is jegens de Abonnee niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie (storingen aan de server daaronder begrepen). Mocht Malmberg toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste kunnen worden aangesproken voor het bedrag van de vergoeding van de betreffende Applicatie voor de overeengekomen duur van het Abonnement.
 2. De Abonnee vrijwaart Malmberg ter zake van alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke wijze dan ook ontstaan.
Artikel 8 Tarief en vergoeding

Afhankelijk van het soort Abonnement betaalt de Abonnee een elk nieuw schooljaar door Malmberg vast te stellen vergoeding voor het Abonnement of een eenmalig bedrag, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien Abonnee een Abonnement per schooljaar heeft, wordt bij stilzwijgende verlenging de vergoeding voor het nieuwe jaar berekend o.b.v. het tarief en het totaal aantal leerlingen conform de bij Malmberg bekende officiële CFI gegevens.

Artikel 9 Betaling
 1. Vergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst gefactureerd. Bij een Abonnement per Schooljaar, vindt facturatie jaarlijks plaats aan het begin van het Schooljaar.
 2. Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Na verloop van deze periode is de Abonnee van rechtswege in verzuim. Malmberg is gerechtigd vanaf het moment dat het verzuim ingaat, wettelijke rente te berekenen aan de Abonnee.
 3. Bestelling geschiedt bij Malmberg of bij een hiertoe door Malmberg aangewezen schoolboekhandel. Facturering aan de Abonnee geschiedt door Malmberg en/of aangewezen schoolboekhandel. Levering geschiedt door Malmberg.
Artikel 10 Overige bepalingen
 1. Malmberg behoudt zich het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Abonnee.
 2. Bij wijziging van naam- en adresgegevens, of bij fusie of ontvlechting, dient de Abonnee Malmberg hierover schriftelijk te informeren, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.
 3. De Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, voorstellen, mededelingen, onderhandelingen en mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan.
 4. Op de Overeenkomst (dus inclusief deze abonnementsvoorwaarden) en mogelijk daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
 5. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 6. Op deze Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van L. C. G. Malmberg b.v.
 7. Deze abonnementsvoorwaarden worden aan de Abonnee beschikbaar gesteld bij de bestelling van educatieve software Malmberg.
© Copyright 2024 CBC