Welkom op onze nieuwe website! Accounts aangemaakt voor 9-4-24 zijn niet meer actief. Bij je eerste nieuwe bestelling wordt er een nieuw account aangemaakt. Daarna kun je weer inloggen.

Algemene voorwaarden ’t Gulden Boek (De Christelijke Boekencentrale) BV. (CBC)


Artikel 1 Toepassing en Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ‘T Gulden Boek (De Christelijke Boekencentrale) BV (KVK 30101759),  verder te noemen CBC, sluit met afnemers / boekverkoper, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen  CBC en zijn opdrachtgevers,  verder te noemen: Opdrachtgever

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk en uitdrukkelijk tussen CBC en Opdrachtgever overeengekomen zijn.

1.3. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

1.5. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de Opdrachtgever te eisen.

1.6 Voor zover overeenkomsten betrekking hebben op de levering van boeken die vallen onder de wet op de Vaste Boekenprijs (WvB) dienen CBC en de opdrachtgever zich te baseren op de Vaste Boekenprijs zoals vastgelegd bij het Commissariaat voor de Media. Opdrachtgevers zijn gehouden uitvoering te geven aan de voorwaarden zoals genoemd in de WvB.

1.7 Deze algemene voorwaarden bevat twee bijlagen: 1) de verwerkersovereenkomst en 2) de data uitwisselingsovereenkomst. Deze maken onlosmakelijk deel uit van onze algemene voorwaarden. Door in te stemmen met onze algemene voorwaarden stemt u ook in met de bijlagen.

1.9. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2024


Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. CBC spant zich in om de beste aanbiedingen te doen aan onze opdrachtgevers maar al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven.

2.2. Een overeenkomst komt alleen tot stand als CBC en Opdrachtgever schriftelijk overeenstemming bereiken.

2.3. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als we daarover schriftelijk overeenstemming bereiken met Opdrachtgever.


Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen en BTW. Alle door CBC opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

3.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door CBC  geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.3 Wijzigingen in prijs. Door CBC opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.  Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is CBC gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.4 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen condities zijn overeengekomen dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.5 Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd haar overige verplichtingen.

3.6 Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 45,-.

3.7 Volgorde van voldoening. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

3.8 Eigendomsvoorbehoud. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van CBC, zolang de facturen, vermeerderd met eventuele kosten en vertragingsrente, niet volledig aan CBC of een door Haar aan te wijzen partij  zijn betaald.


Artikel 4 Reclamatie

4.1 Bezwaar tegen factuur. Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van CBC, moet hij dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk melden. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt zijn aanspraak op correctie van de factuur.

4.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen.

4.3 Onderzoeksplicht Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen twee (twee) werkdagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij CBC .

4.4 Garanties en klachtenregeling. Naast de verplichting van de Opdrachtgever om tijdig te reclameren bij zichtbare gebreken, kan de Opdrachtgever ook aanspraak maken op garanties die worden gegeven door CBC. Hiervoor geldt de klachten- en retourregeling die door CBC is opgesteld en op de website www.cbc.nl te vinden is.

4.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als CBC de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel, vervanging, of compensatie / creditering van het geleverde.

4.6 Verjaringstermijn. Een reclamatie van de Opdrachtgever is alleen geldig als deze binnen een redelijke termijn is gedaan. Een redelijke termijn wordt in de wet niet genoemd, maar in de praktijk wordt een termijn van max. 30 dagen na ontdekking van het gebrek als redelijk beschouwd. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.


Artikel 5 Ontbinding en opzegging

5.1 Ontbinding door CBC. CBC kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

f. op grond van de vermogenspositie van de Opdrachtgever in redelijkheid geen in het handelsverkeer gebruikelijk betaalgedrag te verwachten valt. In dit geval kan CBC de Opdrachtgever weigeren of waarborgen eisen.

5.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden wederzijdse bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever de overige aan CBC toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

5.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

CBC zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 6.  Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

6.1 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst.  Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor CBC, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Definitie overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan CBC  is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, zowel bij CBC  als bij haar toeleveranciers.

6.3 Gedeeltelijke nakoming. Als CBC  al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

6.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. CBC heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. CBC is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

7.2 Uitsluiting indirecte schade. CBC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Beperking directe schade. CBC is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.

7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van CBC  ontstaat alleen als de Opdrachtgever CBC  schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CBC  ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

7.5 Overmacht. CBC is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, volgens het Nederlands recht. 

7.6 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CBC of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.7 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van CBC vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van CBC  in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

 

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Vrijwaring bij niet-nakoming verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart CBC tegen alle aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever ten aan zien van de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of algemene voorwaarden.

8.2 Vrijwaring bij schade. De Opdrachtgever vrijwaart CBC ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde CBC (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de Opdrachtgever CBC daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.3 Afwikkeling aanspraken. De Opdrachtgever zal aanspraken rond schade en vrijwaring  slechts afwikkelen in overleg met CBC op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens CBC .

 

Artikel 9. Data uitwisseling en data verwerking

9.1. De Data-uitwisselingsovereenkomst maakt integraal onderdeel van deze overeenkomst bedoeld om de regelmatige uitwisseling van data te ordenen. Deze overeenkomst is aangehecht als bijlage 1.

9.2. De invulling van de regelgeving rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming  wordt in de aangehechte bijlage 2 als verwerkersovereenkomst beschreven.

9.3. Inschrijving als debiteur bij CBC impliceert dat men akkoord is gegaan met de data uitwisselingsovereenkomst en d verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

10.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is. Alle verplichtingen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) gelden zowel voor de Opdrachtgever als voor CBC.

10.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze (data)-informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

10.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

10.5 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

10.6 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

 

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en CBC  die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.

11.2 Toepasselijk recht. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en CBC  worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie.

Aldus vastgesteld te Houten, 1 april  2024 in de algemene vergadering van aandeelhouders en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht . 

© Copyright 2024 CBC